เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647201
version : 1
ชื่อวิชา : การเปลี่ยนแปลงภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาในสังคมไทย ภาษาย่อย การเปลี่ยนแปลงภาษา ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประเด็นวิจัยการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Languages in Thai society, sub languages, changes of languages, factors relating to language change, research issues on the change of contemporary Thai and dialects