เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647102
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีทางวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทฤษฎีการวิจารณ์ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ประเด็นปัจจุบันของการวิจัยในวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Literature theory, relation of literature and critical theories, critical analysis of literature using theories, research current issues in Thai literature