เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647101
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีทางภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา ทฤษฎีภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาไทยระดับหน่วยเสียง คำ ประโยค ข้อความ และความหมาย ประเด็นปัจจุบันของการวิจัยภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories, linguistic theory, analysis of Thai language in phonology, morphology, discourse and semantic, research current issues in Thai language