เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS721105
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฟังและการพูดสำหรับการแนะนำตัวเองและบุคคลอื่น การทำความรู้จักบุคคล การบอกเวลา การเล่าถึงกิจวัตรประจำวัน การเล่าเรื่องในอดีต
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening and speaking for introducing oneself and other people, getting to know people, telling time, talking about everyday activities and past events