เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS731101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐาน ศัพท์สำนวนและโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : French listening, speaking, reading and writing skills at a fundamental level; vocabulary, expressions and grammatical structures for communication in everyday life