เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711201
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาสเปน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บทสนทนาภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน การถามและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคคล ครอบครัว การบรรยายสถานที่ หน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวัน การบอกวันเวลา สภาพอากาศ อาการเจ็บป่วย อารมณ์ความรู้สึก รสนิยมและความสนใจส่วนตัวมีส่วนร่วมในบทสนทนาขนาดสั้น การฟังบทสนทนาขนาดสั้นเพื่อความเข้าใจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic Spanish conversations on topics of asking and giving personal information, describing people, family, places, duties and jobs daily routines, date and time, weather, expressing sickness and feelings,tastes and personal interests, participating in short conversations and listening to short dialogues