เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS721101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทักทาย การแนะนำตัว การกล่าวคำลา การตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็น การสั่ง อาหารและการซื้อสินค้า
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Greeting, introducing one's self, leave-taking, questioning, giving opinions, odering food, and shopping