เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711103
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานทางหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน บุรุษสรรพนาม การกระจายกริยาเบื้องต้นของกริยาแบบปกติและแบบผิดปกติในปัจจุบันกาล คำนำหน้านาม กฎเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างเพศและพจน์ในภาษาสเปน และกริยาเบื้องต้นที่ใช้ในการบอกความชอบ gustar
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of Spanish language rules, personal pronouns, elementary verb conjugations of both regular and irregular forms in the present tense, articles,general rules of agreement between gender and number in Spanish and usage of the verb gustar to express like