เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS301802
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ นโยบายการเมือง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of social, economic, government policy, international relationships and current event of East Asia