เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS301801
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเพณีสำคัญ ปรัชญา ศิลปะ วิถีชีวิต ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติของเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Important traditions, philosophy, art, life styles, belief, customs of East Asia