เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311201
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟังและการพูดในการทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การกล่าวลา การถามและบอกทิศทาง การเชื้อเชิญ การกล่าวขอโทษ การนัดหมาย การออกเสียงในระดับหน่วยเสียง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening and speaking skills in greetings, introducing oneself and others, leave taking, asking for and giving direction, making invitations, making apologies, making appointments pronunciation at phonemic level