เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนขั้นต้น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สำนวนภาษา และหลักไวยากรณ์จีนเรียนรู้อักษรจีน 500 ตัวอักษร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Chinese in various situations in daily life, proverbs, Chinese grammar, learning 500 Chinese characters