เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS321101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นขั้นต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้อักษรคันจิประมาณ 100 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the novice level for communication; learning approximately 100 characters of Kanji