เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS701601
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาและประวัติศาสตร์ชนชาติตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ตระกูลภาษาของชนชาติตะวันตก ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โดยสังเขป สภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบอบการเมืองในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language families of Western nations, brief history of France, Germany and Spain, current situations of economy, society and political systems