เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 777100
version : 2
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the general principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person.