เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS411301
version : 1
ชื่อวิชา : รัฐศาสตร์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บทนิยาม พัฒนาการ และขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่น ทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ แนวคิดรัฐและอำนาจอธิปไตย อำนาจทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบุคคลอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, development, and scope of political science, relationship between political science and other social sciences disciplines, core theories and concept of political sciences concepts of state and sovereignty,political power, relationship between a state and an individual, political ideologies, political institutions and processes, political culture and behaviors