เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS411101
version : 1
ชื่อวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย พัฒนาการของความรู้ แนวคิด สิ่งแวดล้อมของการบริหารงานสาธารณะ ความรู้เบื้องต้นทางนโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคลังสาธารณะ การพัฒนาองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์กับความเป็นสหวิทยาการ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, development of knowledge, concepts, environments of public administration, basic knowledge on public policy, human resource management and development, public finance, organization development,public administration and interdisciplinary, case studies