เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS411401
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะงานวิชาการ หลักการ วิธีอ่าน และเขียนงานวิชาการ และรูปแบบของงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หลักการและเทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of academic works, principles and methods of reading and writing academic works and forms of public administration disciplines, principles and techniques of academic works presentation