เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS677998
version : 1
ชื่อวิชา : ดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยและเขียนรายงานวิจัยเฉพาะด้านภาษาไทย ในเชิงภาษาศาสตร์ของภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ผลการวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาด้านภาษาไทยในสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research and report writing on a specific topic in Thai with the applications of advanced research methodology in Thai language and literature,leading to the formation of new knowledge or research finding that can be applied to Thai language problem solving