เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS677991
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นปัจจุบันและปัญหาของภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมไทยในสังคมไทยภาษาและวรรณกรรมไทยเชิงเปรียบเทียบ บทบาทของภาษาและวรรณกรรมไทยในสังคมโลก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current issues and problems of Thai language and literature, Thai language and literature in Thai society, comparative Thai language and literature, role of Thai language and literature in global society