เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS677102
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวรรณกรรมไทย ประเภทงานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม งานวิจัยภาคสนาม การออกแบบงานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Advanced Research Methodology in Thai Langauage, Advanced Research Methodology in Thai Literature, Types of Research in Thai Language and Literature, Field Research, Research Design in Thai Language and Literature