เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS677101
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพื่อการวิจัยภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ทฤษฎีวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมด้วยทฤษฎีภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาศาสตร์ด้วยทฤษฎีวรรณกรรม การประยุกต์ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมในงานวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Linguisitics theory, literature theory, literature analysis by linguistics theory, linguistics analysis by literature theory, application of linguistics and literature theories in research