เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412732
version : 2
ชื่อวิชา : การสอนการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการสอน การบูรณาการพฤติกรรมสารสนเทศกับการออกแบบการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of media and information literacy; learning theories, pedagogical approaches, integrating information behaviour with instructional design in; teaching and learning assessment; conducting learning activities and researchto develop teaching and learning media and information literacy