เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412724
version : 2
ชื่อวิชา : การจัดการข้อมูลบนเว็บ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การจัดการเนื้อหา และการสืบค้นข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูล กฎเกณฑ์ ภาษาสำหรับสอบถามที่ใช้ในการจัดการข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีและการบูรณาการเว็บข้อมูลเชิงความหมาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of data science; content management, and data search; building data model, rules, and query languages used in web data management; technologies and integration web data semantic