เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416213
version : 5
ชื่อวิชา : การสื่อสารทางวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะงานวิชาการ วิธีการสื่อสารในงานวิชาการต่างรูปแบบ การนำเสนองานวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of academic works, methods of communicating different forms of academic works, academic presentations