เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000160
version : 2
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการแฟ้มข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร การประมวลผลคำ ตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน ฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic concepts of computer and information technology, using the computer and managing files, information and communications, word processing, spreadsheets, presentations, databases