เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408899
version : 1
ชื่อวิชา : วิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในประเด็นปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research conducting and report writing on issues in Chinese language and culture under supervision and guidance of thesis advisor.