เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : อภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย การเขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussion on concepts concerning Chinese language and culture, analysis and synthesis of knowledge from researches, academic writing, and presentation of research results.