เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408733
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล และงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of foreign language teaching, principles of teaching, lesson plan, evaluation, research on teaching and learning Chinese.