เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408732
version : 1
ชื่อวิชา : เรื่องคัดสรรทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เรื่องคัดสรรด้านภาษาจีน วรรณกรรม วัฒนธรรมและสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Selected topics in the Chinese language, literature, culture and society.