เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408731
version : 1
ชื่อวิชา : การท่องเที่ยวในประเทศจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การท่องเที่ยวในประเทศจีน ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์ วัตถุ โบราณสถาน การก่อสร้าง ประเพณี วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Tourism in China, outstanding characteristics of the Chinese culture, history, antiquities, archaeological sites, Chinese construction, customs, culture and communication.