เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408730
version : 1
ชื่อวิชา : ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ต่อวัฒนธรรม ประเพณี และการติดต่อสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Topography, climate, natural resources, products, relation between geography and culture, tradition, and communication.