เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408729
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนเปรียบเทียบ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วัฒนธรรมร่วมไทย-จีน การเปรียบเทียบภาษา วรรณกรรมเอก ศิลปะ ความเชื่อ ขนบประเพณี และความเป็นชาติพันธุ์ไท
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Thai-Chinese culture; comparison of languages; masterpiece literature, art, beliefs, custom, and Tai ethnics.