เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408728
version : 1
ชื่อวิชา : การศึกษาประวัติศาสตร์จีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่มาของชนชาติจีน ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากชนชาติอื่น แนวความคิดของชนชาติจีน การศึกษาเอกสารตำราสำคัญทางประวัติศาสตร์จีน กรณีศึกษาเฉพาะราชวงศ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research methods in cultural history; the origin of the Chinese nation; cultural impact from other nations; concept of Chinese nation; study of documents and books on Chinese history: a case study of dynasties.