เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408727
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมจีนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาการของวรรณกรรมจีน บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมจีน การวิเคราะห์วรรณกรรมเอกของจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Chinese Literature, the influence of social and cultural contexts on Chinese literature, analysis of masterpiece of Chinese literature.