เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408726
version : 1
ชื่อวิชา : การศึกษาแนวคิดปรัชญาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดปรัชญาจีนตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคร่วมสมัย กำเนิดพัฒนาการแนวคิดนักปรัชญาจีนคนสำคัญที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept of Chinese philosophy from ancient to contemporary times; the origin and development concept of influential Chinese philosophers in Chinese history culture and society.