เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408725
version : 1
ชื่อวิชา : อักขรวิทยาภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสร้างอักษร ความเป็นมา อักษรภาษาจีน แนวคิดและความสัมพันธ์ ระหว่างอักษรและวัฒนธรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Character derivation, character origin, Chinese paleography, concepts and relationship between Chinese characters and culture.