เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408724
version : 1
ชื่อวิชา : อรรถศาสตร์ภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของคำ วลี และประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมาย วงความหมาย องค์ประกอบของความหมายของคำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories of semantics; meaning analysis of words; phrases and sentences; semantic change; semantic fields; semantic components of words.