เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408723
version : 1
ชื่อวิชา : ศัพทวิทยาภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กฎของหน่วยคำและคำ การสร้างคำ ประเภทคำ โครงสร้างคำในภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Chinese morphology and word rules; word formation; word types; word structure.