เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408722
version : 1
ชื่อวิชา : วากยสัมพันธ์ภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด และการฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของคำ วลี และประโยคตามกฎไวยากรณ์ภาษาจีน การแยกส่วนประโยคตามทฤษฎีภาษาและกฎ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and analytical syntactic parsing on structures of words, phrases and sentences according to Chinese grammar; syntactic parsing sentence based on language theories and rules.