เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408721
version : 1
ชื่อวิชา : สัทวิทยาภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาจีน อวัยวะในการออกเสียง กฎการออกเสียง สัญลักษณ์สากลในการออกเสียง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analysis of phonology of Chinese; places of articulation; phonological rules; international phonetic symbols.