เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408714
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภท ขอบเขต แนวโน้มและประเด็นเฉพาะและการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of research; types, scope, trend and selected topic; presentation of language and literature research.