เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408713
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมจีนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาการ การผสมผสานทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development; acculturation of Chinese culture; Chinese social and cultural changes; theory and concept of culture studies.