เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408711
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินเรื่องที่อ่าน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการในแบบต่าง ๆ การวางเค้าโครง การเขียนสรุป การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเขียนงานวิจัย จริยธรรมในการเขียนทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงในงานวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analyzing, synthesizing and evaluating reading texts; related research; academic Chinese writing in different forms; outlining, summarizing, analyzing and synthesizing for research writing; ethics in academic writing; referencing.