เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 407101
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาเกาหลี 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน และคำศัพท์ภาษาเกาหลีประมาณ 350 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Korean listening, speaking, reading and writing skills at the basic level for communication in everyday life; Learning Basic Korean grammars and 350 words of Korean.