เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412731
version : 3
ชื่อวิชา : การจัดการบริการสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการของการบริการและการบริการสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ ประเภทของบริการสารสนเทศและวิธีการจัดบริการ การจัดการและวางแผนกลยุทธ์งานบริการสารสนเทศ การกำหนดระดับการให้บริการ คุณภาพการบริการ แนวโน้มและกรณีศึกษาของบริการสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of services and information services; user studies; types of information services and methods; management and strategic planning of information services;establishment of service levels; service quality, trends, and case studies in information services.