เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412722
version : 2
ชื่อวิชา : การเข้าถึงและเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเข้าถึงและเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศ ทฤษฎี มาตรฐานและหลักการในการทำรายการสารสนเทศ เครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่างๆ ประเด็นปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศและการพัฒนาเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Information access and tools; theories, standards, and principles for descriptive information; various types of information access tools; information access issues and development of information access tools