เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412892
version : 3
ชื่อวิชา : สัมมนาทางวิจัยสารสนเทศศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สัมมนาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminar in the major issues in information science research; reviews of related literature; develop in research proposal on students’ interested topics under supervision of course lecturer and research advisors