เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412711
version : 3
ชื่อวิชา : การจัดการองค์การสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและทฤษฎีการจัดการองค์การความรู้และสารสนเทศ สภาวะแวดล้อมขององค์การ กิจกรรมหลักของการจัดการ กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการหลัก การประยุกต์ใช้หลักการการจัดการกับองค์การความรู้และสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการองค์การ และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles and theories of management; knowledge and information organization; organizational context and key supporting activities for management; application of management principles forinformation and knowledge organizations; organization management ethics and case studies