เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000153
version : 3
ชื่อวิชา : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน การปลูกฝ้งวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in community development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation.